Với mục tiêu nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy học buổi 2, trong thời gian vừa qua, nhà trường đã thực hiện kế hoạch mở rộng, xây dựng thư viện theo hướng tiên tiến, thân ...